Bạn phải chấp nhận một sự thật rằng: Chẳng ai quan tâm bạn làm như thế nào để đạt được kết quả, người ta chỉ quan tâm kết quả của bạn như thế nào. Vì vậy, nếu được, hãy làm tất cả những gì có thể.

Một ngày mệt mỏi, công việc đình trệ......... chánnnnnnnnnnnn

Join 180,000 websites creating Amazing communities

JomSocial is the most complete, easy-to-use addon that turns Joomla CMS into a
full -fledged, social networking site

TRY NOW BUY NOW